ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

І. ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний вимагати від особи, що працевлаштовується, трудову книжку і паспорт.

/Files/images/teacher_02.jpgПрийняття на роботу оформляється наказом по школі, який оголо­шується працівнику під розписку.

На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок.

Трудові книжки зберігаються як документи суворої звітності в школі.

Приймаючи на роботу, керівник зобов'язаний:

- роз'яснити працівникові його права і обов'язки;

визначити його робоче місце, забезпечити необхідним інвентарем;

ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку;

проінструктувати працівника з основних питань охорони праці.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням їх по­ сад може мати місце тільки в кінці навчального року і оформляється наказом директора школи.

Директор (керівник) зобов'язаний в день звільнення видати праців­никові належно оформлену трудову книжку.

ІІ. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

1. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі і гідності;

вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення

педагогічної ініціативи;

індивідуальну педагогічну діяльність;

участь у громадському самоврядуванні;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту,

програм, форм навчання.

2. Працівники закладу освіти зобов'язані:

- працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотри­муватися дисципліни праці;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені інструкціями;

- берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, виховувати в

дітей бережливе ставлення до шкільного майна;

у встановлені строки працівники школи повинні проходити медичний огляд.

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ПОВИННІ:

Забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів.

Особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.

Виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного та соціального устрою, цивілізації.

Додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня.

Захищати дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідли­вим звичкам.

Підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Виконувати обов'язки , визначені посадовими інструкціями.

IV. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Для працівників встановлюється робочий п'ятиденний тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи визначається прави­лами внутрішнього розпорядку, затвердженими директором школи за пого­дженням із профспілковим комітетом.

При відсутності педагога або іншого працівника школи директор школи зобов'язаний терміново вжити заходи щодо його заміни іншим педа­гогом чи працівником.

Позаурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допуска­ється. У виняткових випадках робота у вихідний день може компенсуватись, за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку.

Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу.

Під час канікул директор школи залучає педагогічних працівни­ків до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує навчального навантаження.

Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом. Надання відпусток оформляється наказом по школі.

V. ПРАЦІВНИКАМ ШКОЛИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

Змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи.

Подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними.

Передоручати виконання трудових обов'язків.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

1. За досягнення високих результатів в навчанні і вихованні педагогічні представники представляються до нагородження державними на­городами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохо­чення.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано:

а) догана

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 47 Кодексу законів про працю України.

Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу даного працівника.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється

працівникові під розписку

VIII. КЕРІВНИК ШКОЛИ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

1. Забезпечити необхідні умови для проведення навчально-вихов­ного процесу на рівні державного стандарту якості освіти.

2. Визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно дово­дити до відома розклад занять.

3. Організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кад­рів, їх атестацію.

4. Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчаль­ного року навантаження в наступному навчальному році( до надання відпус­ток).

5. Видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам відповідно до гра­фіка відпусток.

6. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії.

7. Додержуватись умов колективного договору.

8. Організовувати харчування учнів.

9. Своєчасно подавати статистичну та бухгалтерську звітність.

10. Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освіт­лення, обладнання.


Кiлькiсть переглядiв: 231

Коментарi